راه اندازی ال سی دی نوکیا 6125

Electronics and Programming tutorials and projects

راه اندازی ال سی دی نوکیا 6125

ر این آموزش قصد دارم نحوه راه اندازی ال سی دی نوکیا ۶۱۲۵ (Nokia6125 Back RGB LCD) رو با استفاده از میکروکنترلر AVR توضیح بدم.

این ال سی دی همچنین در گوشی های: Nokia6100، Nokia N70، Nokia1600، Nokia1208، Nokia2126 و Nokia2310 استفاده شده است.

درایور بکار رفته در ال سی دی نوکیا ۶۱۲۵ از نوع PCF8833 STN RGB – 132*132*3 LCD driver می باشد که بطور کلی برای کنترل ۱۳۲*۱۳۲ پیکسل بکار می رود.

اما از آنجایی که ال سی دی ما در این آموزش ۷۰*۹۸ پیکسل است، مابقی پیکسل ها نادیده گرفته می شود.

این ال سی دی کانکتور ۱۰ پین از نوع “برد به برد” نیاز دارد که من از همان گوشی این کانکتور را جدا کردم.

پایه های ال سی دی به شرح زیر است:

۱. CLK

۲. Data

۳. GND

۴. CS#

۵. RESET#

۶. Back light LED+, 7.5V

۷. Back light LED-, GND

۸. NC

۹. VddAN, 2.8V… 3.3V

۱۰. VddIO, 1.8V… 3.3V

برای درایو ال سی دی از ولتاژ ۳.۳ استفاده کردم.

میکروکنترلری که برای درایو LCD درنظر گرفتم، AVR ATMega8A هست و شماتیک اتصال آن به پین های ال سی دی آن به صورت زیر میباشد:

ال سی دی نوکیا شماتیک

میکروکنترلر و ال سی دی سوار شده روی بِردبُرد به صورت تصویر زیر می باشد:

ال سی دی نوکیا مدار

برای انتقال اطلاعات و دستورات به ال سی دی از پروتکل SPI 9bit استفاده شده است که به صورت زیر می باشد:

Here’s command protocol in 9-bit SPI:

    __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
CLK ___|C1|_|C2|_|C3|_|C4|_|C5|_|C6|_|C7|_|C8|_|C9|____... 
    
Data_______<b7 ><b6 ><b5 ><b4 ><b3 ><b2 ><b1 ><b0 >  ... 
  _                        __ 
CS# |______________________________________________| ... 

Here’s data protocol in 9-bit SPI:

    __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
CLK ___|C1|_|C2|_|C3|_|C4|_|C5|_|C6|_|C7|_|C8|_|C9|____... 
   ___ 
Data_|  |_<b7 ><b6 ><b5 ><b4 ><b3 ><b2 ><b1 ><b0 >  ... 
  _                        __ 
CS# |______________________________________________| ... 

برای تنظیمات اولیه ال سی دی، باید دستورات و داده های زیر به ال سی دی داده شود:

command: 0x11

command: 0x20

command: 0x3A

Data: 0x05

command: 0x36

Data: 0xC8

command: 0x25

Data: 0x30

command: 0x29

command: 0x2A

Data: 0x00

Data: 97 (Number of pixel column – 1)

command: 0x2B;

Data: 0x00

Data: 69 (Number of pixel lines or rows – 1)

برنامه به صورت زیر است که با نرم افزار CodeVision AVR قابل کامپایل است:

/*******************************************************
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced

Chip type        : ATmega8A
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz (Internal)
*******************************************************/

#include <mega8.h>

register unsigned char		ucI,rucJ,rucK,i,j;

void vCMD();
void vData();
void vSend();
void vClk();
void vDelay();

// ۱mS Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
  rucJ++;
  TCNT0 = ۱۲۵;//about 1mS
  TIFR = 0x01;
}

void main(void)
{
 //Microcontroller init
 PORTB = 0x0A;
 DDRB = 0x3F;
  
	OSCCAL = 0x99;
	 
 //Low level external interrupts - sleep enable
 MCUCR = 0x8A;

	//Timer 0
 TCNT0 = ۰;
 TCCR0 = 0x03;
 TIFR = 0x01;
 TIMSK = 0x01;

	#asm("sei");

 //PORTB.PORTB0		//RST#
 //PORTB.PORTB1		//CS#
 //PORTB.PORTB2		//SI
 //PORTB.PORTB3		//SCK

 PORTB.PORTB0 = ۰;		//RST#
 rucK = ۲۵۰;
 //۱ second delay
	vDelay();
	vDelay();
	vDelay();
	vDelay();
	
 PORTB.PORTB4 = ۱; //Status LED 1 On
	vDelay();

 //LCD Reset
 rucK = ۱;
 PORTB.PORTB0 = ۱;		//RST#
	vDelay();
 PORTB.PORTB0 = ۰;		//RST#
	vDelay();
 PORTB.PORTB0 = ۱;		//RST#

 //LCD Init
 ucI = 0x11;
 vCMD();

 ucI = 0x20;
 vCMD();

 ucI = 0x3A;
 vCMD();
 ucI = 0x05;
 vData();

 ucI = 0x36;
 vCMD();
 ucI = 0xC8;
 vData();

 ucI = 0x25;
 vCMD();
 ucI = 0x30;
 vData();

 ucI = 0x29;
 vCMD();

 PORTB.PORTB5 = ۱;
 rucK = ۲۵۰;
 vDelay();

 //۹۸*۷۰
 ucI = 0x2A;
 vCMD();
 ucI = ۰;
 vData();
 ucI = ۹۷;
 vData();

 ucI = 0x2B;
 vCMD();
 ucI = ۰;
 vData();
 ucI = ۶۹;
 vData();

 //0xFFFF White
 //0x0000 Black

 while(۱)
 {
  ucI = 0x2c; // Screen data command
  vCMD();
  
  //First line
  //Border white
 	for(j = ۰; j < ۹۸; j++)
  {
  	//۱st byte: BBBBB GGG
   //۲nd byte: GGG RRRRR
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
  }
  
  //Second line
  ucI = 0xFF;
  vData();
  ucI = 0xFF;
  vData();
  
  //Border Black
 	for(j = ۰; j < ۹۶; j++)
  {
  	//۱st byte: BBBBB GGG
   //۲nd byte: GGG RRRRR
	  ucI = 0x00;
	  vData();
	  ucI = 0x00;
	  vData();
  }
  
  ucI = 0xFF;
  vData();
  ucI = 0xFF;
  vData();
  
  //Blue screen
  for(i = ۰; i < ۶۶; i++)
  {
   //Border
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
	  ucI = 0x00;
	  vData();
	  ucI = 0x00;
	  vData();

  	for(j = ۰; j < ۹۴; j++)
   {
   	//۱st byte: BBBBB GGG
    //۲nd byte: GGG RRRRR
		  ucI = 0xF8;
		  vData();
		  ucI = 0x00;
		  vData();
   }
	  ucI = 0x00;
	  vData();
	  ucI = 0x00;
	  vData();
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
  }
  
  //Border
  ucI = 0xFF;
  vData();
  ucI = 0xFF;
  vData();
  
 	for(j = ۰; j < ۹۶; j++)
  {
  	//۱st byte: BBBBB GGG
   //۲nd byte: GGG RRRRR
	  ucI = 0x00;
	  vData();
	  ucI = 0x00;
	  vData();
  }
  ucI = 0xFF;
  vData();
  ucI = 0xFF;
  vData();
  
  //White border
 	for(j = ۰; j < ۹۸; j++)
  {
  	//۱st byte: BBBBB GGG
   //۲nd byte: GGG RRRRR
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
	  ucI = 0xFF;
	  vData();
  }

  vDelay(); //۲۵۰ mS Delay

  //Green screen
  ucI = 0x2c; // Screen data command
  vCMD();

  for(i = ۰; i < ۷۰; i++)
  {
  	for(j = ۰; j < ۹۸; j++)
   {
		  ucI = 0x07;
		  vData();
		  ucI = 0xE0;
		  vData();
   }
  }

  vDelay(); // ۲۵۰mS Delay

  //Red Screen
  ucI = 0x2c; // Screen data command
  vCMD();

  for(i = ۰; i < ۷۰; i++)
  {
  	for(j = ۰; j < ۹۸; j++)
   {
		  ucI = 0x00;
		  vData();
		  ucI = 0x1F;
		  vData();
   }
  }

  vDelay(); //۲۵۰mS
 };
}

void vCMD()
{
 PORTB.PORTB1 = ۰;		//CS#

 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");

	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 
 vSend();
}

void vData()
{
 PORTB.PORTB1 = ۰;		//CS#

 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");

	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#

 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");

 vSend();
}

void vSend()
{
 vClk();

 if(ucI & 0x80)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x40)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x20)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x10)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x08)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x04)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x02)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 if(ucI & 0x01)
 	PORTB.PORTB2 = ۱;		//SI#
 else
 	PORTB.PORTB2 = ۰;		//SI#

 vClk();

 PORTB.PORTB1 = ۱;		//CS#
}

void vClk()
{
 PORTB.PORTB3 = ۰;		//SCK#
 
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 PORTB.PORTB3 = ۱;		//SCK#
 
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
 #asm("NOP");
}

void vDelay()
{
	rucJ = ۰;
	
 while(rucJ < rucK) //۱۰۰ mS delay
 {
 	#asm("sleep");
 };
}

مطالعه بیشتر: How to Drive Nokia Tiny LCDs

برای آموزش های بیشتر به بلاگ مراجعه کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − ده =